Folklórna skupina Lubená
Podporte nás


Darujte 2 % z Vaších daní na podporu Fsk Lubena
Ďakujeme

  • Doporučujeme použiť priložené predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane s plným názvom združenia.
  • V prípade použitia editovateľného tlačiva nemusí byť uvedený celý názov združenia, nakoľko názov združenia má viac znakov ako je na editovateľnom tlačive.
  • Neuvedenie celého názvu združenia nemá vplyv na poukázanie podielu, pretože je rozhodujúci identifikátor vo forme IČO prijímateľa.

Lehoty na poukázanie podielu zo zaplatenej dane:

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane
Výpis zo zoznamu prijímateľov
Späť